τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441669

ΣΤΟΧΟΙ - ΟΜΑΔΕΣ

Στόχοι και ομάδες αποδεκτών ευαισθητοποίησης

Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Έργου-Life «Accolagoons» αποσκοπούν στα εξής: 

  1. Προβολή και δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου.
  2. Προβολή της οικολογικής αξίας των λιμνοθαλασσών, και συγκεκριμένα των οικοτόπων και των ειδών πτηνών προτεραιότητας που απαντούν στην περιοχή.
  3. Παρουσίαση των προβλημάτων/πιέσεων που ασκούνται στα σημαντικά αυτά οικοσυστήματα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
  4. Ενημέρωση για τις λειτουργίες και την αξία των οικοσυστημάτων αυτών καθώς και για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από την προστασία και διατήρησή τους.
  5. Ανάπτυξη νέων απόψεων και αξιών σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.
  6. Αλλαγή αντιλήψεων/στάσεων και διαμόρφωση μιας συμπεριφοράς πιο φιλικής προς τα συγκεκριμένα φυσικά οικοσυστήματα σε σχέση με τις δραστηριότητες που ασκούνται.
  7. Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και επιστημονικής έρευνας.
  8. Ανάπτυξη ή/και ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (εναλλακτικός τουρισμός) στην περιοχή.

Οι παραπάνω στόχοι αποβλέπουν σε συγκεκριμένες κατά περίπτωση κατηγορίες αποδεκτών.

ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΣ
Ευρύ κοινό 1,2,3,4,5
Εμπλεκόμενοι με το Έργο φορείς και υπηρεσίες 1,2,3
Φορείς εμπλεκόμενοι σε παρόμοια έργα LIFE στη Μεσόγειο 1,2,3
Δημόσιες υπηρεσίες & φορείς (Π.Κ.Μ., Αυτοδιοίκηση, ΟΤΑ, επιμελητήρια, συνδικαλιστικοί φορείς) 1,2,3,4,5
Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές/Οικολογικές Οργανώσεις
Κινήσεις πολιτών/Σύλλογοι/Σωματεία
1,2,3,7
Τοπική κοινωνία (κάτοικοι)
Ομάδες που επηρεάζονται από την υλοποίηση του Έργου (π.χ. ψαράδες, γεωργοί)
1,2,3,4,5,6,7,8
Χρήστες και «πιθανοί» χρήστες της περιοχής (π.χ. επισκέπτες-τουρίστες, πράκτορες)  1,2,3,4,5,6,8
Ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος (π.χ. μαθητές, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα) 1,2,3,4.5
Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) 1,2,3,4.5

Εταίροι του έργου