τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556677

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης παράκτιας αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης, πολλοί παράκτιοι τύποι οικοτόπων έχουν εξαφανιστεί ή έχουν μεταβληθεί τα βασικά τους γνωρίσματα. Οι τρέχουσες βασικές απειλές σχετίζονται με: ευτροφισμό, διατάραξη της ισορροπίας της ιζηματογένεσης/διάβρωσης κατά μήκος της ακτής και άμεση καταστροφή της ακτογραμμής εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, υποβάθμιση από αλιευτικά σκάφη και αγκυροβόλια κ.λπ. Η εξαφάνιση ή ακόμη και η υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων επηρεάζει όχι μόνο τα είδη βλάστησής τους, αλλά όλη τη σχετική με αυτούς χλωρίδα και πανίδα (πτηνά, ψάρια, αμφίβια, θηλαστικά, ερπετά, ασπόνδυλα).

Ειδικότερα στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου, οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν μεγάλη πίεση στη βιοποικιλότητα και απειλούν είδη και τύπους οικοτόπων που είναι προτεραιότητας βάσει της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τις καλλιέργειες, τη χρήση λιπασμάτων, τη βοσκή, τις υδατοκαλλιέργειες, τις δραστηριότητες παραγωγής αλατιού, την επαγγελματική και αναψυχική αλιεία, το κυνήγι, τις αστικές υποδομές, την έκθεση απορριμμάτων και λυμάτων, το δίκτυο συγκοινωνίας, τις αναψυχικές και τουριστικές υποδομές/δραστηριότητες, κ.ά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής σχετίζονται με την εισβολή ειδών φυτών και την όχληση από θορύβους.

Κατά συνέπεια, σήμερα παρουσιάζονται τα ακόλουθα βασικά προβλήματα/απειλές για την προστατευόμενη περιοχή, τα είδη και τους οικοτόπους, τα οποία είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άμεσα:

Υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοτόπων, τα οποία επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες πιέσεις, άμεσα μέσω φυσικών καταστροφών, έμμεσα μέσω της επίδρασης της ποιότητας του νερού και της δυναμικής του ιζήματος.

Ρύπανση: τα απορρίμματα δημιουργούν μια αντιαισθητική εικόνα του φυσικού τοπίου, αλλά και απειλούν τη βλάστηση και την καλή κατάσταση της πανίδας που ζει στην περιοχή. Επιπλέον, τα λύματα δημιουργούν πρόβλημα στην ποιότητα του θαλασσινού νερού. Γενικότερα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή (υδατοκαλλιέργειες, καλλιέργειες, αστικοποίηση, αναψυχικές δραστηριότητες κ.λπ.) ασκούν σοβαρές πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη λιμνοθάλασσα αλλά και στο έδαφος.

Επιπτώσεις στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας: οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως ο τουρισμός (όχληση) στην περιοχή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, προκάλεσαν προβλήματα στους πληθυσμούς πτηνών πολλά από τα οποία είναι σημαντικά (προτεραιότητας).

Ανεξέλεγκτες τουριστικές δραστηριότητες: η περιοχή προσφέρεται για οικοτουριστική εκμετάλλευση. Ωστόσο, η αποκατάσταση των οικοτόπων και των ειδών-στόχων του προγράμματος εμποδίζεται από την ανεξέλεγκτη πρόσβαση επισκεπτών σε οικοτόπους όπως οι αμμόλοφοι και κοντά σε οικοτόπους ξεκούρασης και φωλεοποίησης πτηνών πολλά από τα οποία είναι προτεραιότητας.

Εταίροι του έργου