τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556645

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η παρέμβαση αυτή αποτελείται από δύο βασικές δράσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και διαχείρισης, βασικός σκοπός και των δύο δράσεων είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση-ενημέρωση του κοινού αλλά και η ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για την ορθή και αειφορική διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.

Η μία δράση (D.1.), την υλοποίηση της οποίας έχει αναλάβει ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), αφορά στην προβολή-δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου και ταυτόχρονα στην ειδική και ευρύτερη ενημέρωση ποικίλων ομάδων που εμπλέκονται άμεσα ή/και έμμεσα με την περιοχή εφαρμογής του Έργου καθώς και στην ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, θα σχεδιαστεί η διακριτή ταυτότητά του, θα παραχθεί πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό και θα διοργανωθεί μια σειρά από εκδηλώσεις-συναντήσεις.

Η δεύτερη δράση (D.2.), την υλοποίηση της οποίας έχει αναλάβει το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, αφορά στην ενημέρωση-πληροφόρηση συγκεκριμένων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου καθώς και ομάδων σχετικών με θέματα χάραξης στρατηγικών και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο διαβούλευσης ούτως ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

ΔΡΑΣΗ D.1: Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης

ΔΡΑΣΗ D.2: Καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου συμμετοχής και διαβούλευσης των εμπλεκόμενων ομάδων

Εταίροι του έργου