τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546163

ΔΡΑΣΗ E.5

Δικτύωση με άλλα έργα-προγράμματα

Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ενεργού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα σε έργα LIFE που υλοποιούνται στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά κράτη της Μεσογείου (Γαλλία, Ισπανία, κ.λπ.). Για το λόγο αυτό θα συσταθεί μια επιτροπή του δικτύου με εκπροσώπους από όλα τα προγράμματα Life+ που υλοποιούνται σε αυτά τα κράτη.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, η επιτροπή του δικτύου θα είναι υπεύθυνη για:

  • Κατάρτιση λίστας επαφών με τα στοιχεία επικοινωνίας των μετόχων και των ειδικών σε θέματα Life.
  • Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων για κάθε υλοποιούμενο πρόγραμμα και διανομή τους στα μέλη του δικτύου.
  • Δημιουργία ετήσιου ηλεκτρονικού newsletter για ενημέρωση σχετική με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Life.
  • Συναντήσεις της επιτροπής.
  • Τελική έκθεση προόδου δράσης.

Τα μέλη του δικτύου θα έχουν πρόσβαση και στο εργαλείο ηλεκτρονικής συμμετοχής και διαβούλευσης της δράσης D.2 με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συμμετοχικών ενεργειών.

Φορέας υλοποίησης: Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εταίροι του έργου