τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546158

ΔΡΑΣΗ E.4

Παρακολούθηση των ειδών πτηνών και αμφιβίων και των οικοτόπων στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος

Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης της δράσης Α.5. Η δράση αυτή είναι απαραίτητη κυρίως για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης της δράσης C.2. Η παρακολούθηση πτηνών, που θα πραγματοποιηθεί πριν και μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων, θα εστιάσει σε είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 79/409/ΕΕC και θα δώσει έμφαση σε πληθυσμούς ειδών προτεραιότητας. Η παρακολούθηση της βλάστησης και των οικοτόπων αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συνεισφοράς τους στη διατήρηση των απειλούμενων ειδών.

Τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά το πρώτο έτος θα χρησιμοποιηθούν ως επίπεδο αναφοράς ως προς την αξιολόγηση των ενεργειών του Έργου για τα επόμενα έτη.

Με την ολοκλήρωση της δράσης αυτής θα υπάρχει μια σαφής εικόνα για την αφθονία και τη σύνθεση των πληθυσμών ορνιθοπανίδας και θα αναδειχτούν τα αποτελέσματα των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στην κατάσταση διατήρησης πολλών οικοτόπων που φιλοξενούν είδη πτηνών προτεραιότητας και αμφίβια.

Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Εταίροι του έργου