τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546150

ΔΡΑΣΗ E.1

Οργάνωση και διαχείριση του Έργου

Η δράση αυτή αποτελείται από δύο επιμέρους δράσεις των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ).

Δράση Ε.1.1.

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός σύνθετου προγράμματος έργων προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος διαχείρισής του. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος το οποίο θα διασφαλίζει τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων καθώς και όλους τους απαραίτητους επιστημονικούς και τεχνικούς κανόνες και κανονισμούς που διακρίνουν ένα πρόγραμμα Life, και συγκεκριμένα:

 • Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων,
 • Άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες Life,
 • Λειτουργική εσωτερική επικοινωνία,
 • Αποτελεσματικός διοικητικός και τεχνικός έλεγχος του προγράμματος.

Το σύστημα διαχείρισης του Έργου είναι ευέλικτο, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος, και διακρίνεται από τέσσερα επίπεδα:

 1. Επίπεδο λήψης αποφάσεων
 2. Επίπεδο διοίκησης προγράμματος
 3. Επίπεδο τεχνικού συντονισμού
 4. Επίπεδο υλοποίησης-εφαρμογής


Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η δράση Ε.1.1. περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ίδρυση και καθορισμός όλων των προβλεπόμενων οργάνων-επιτροπών στο σύστημα διαχείρισης προγράμματος (διοικητική και επιστημονική επιτροπή, εκπρόσωποι εταίρων κ.ά.),
 • Προσδιορισμό των διαδικασιών παρακολούθησης κάθε εταίρου (συντονιστικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας κ.ά.),
 • Συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου σύμφωνα με τις διαδικασίας του Life+ και το σύστημα διαχείρισης του Έργου,
 • Εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων και ενέργειες επίλυσής τους.

Στα παραδοτέα της δράσης περιλαμβάνονται: η γραπτή συμφωνία των εταίρων, σύνταξη λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με κοινές διατάξεις του Life+, τις διαχειριστικές διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα παραδοτέων, τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις προόδου, πρακτικά συναντήσεων, κ.ά.

Δράση Ε.1.2.
Η δράση αυτή αφορά στις διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου του οικονομικού αντικειμένου κατά τη φάση ολοκλήρωσης του Έργου.

Εταίροι του έργου