τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
445335

ΔΡΑΣΗ D.2

Καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου συμμετοχής και διαβούλευσης των εμπλεκόμενων ομάδων

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων προστατευόμενων περιοχών περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών συλλογής πληροφοριών, σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης με βασικό σκοπό την ισορροπία ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και αναψυχικούς στόχους. Για την επιτυχή εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη η διαβούλευση και η συμμετοχή των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και στην υλοποίησή τους.

Οι ομάδες-στόχοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) φορείς υλοποίησης του προγράμματος αλλά και δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν στον Περιβαλλοντικό και/ή Περιφερειακό Σχεδιασμό, και β) παράγοντες που εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής στρατηγικών για τις Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές ή επηρεάζονται από αυτές, όπως π.χ. οικονομικοί παράγοντες, τουριστική βιομηχανία, απειλούμενοι ιδιοκτήτες, επενδυτές, η επιστημονική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, δημόσιοι υπάλληλοι, πολίτες, ΜΚΟ κ.λπ.

Για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα τεχνολογικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς δίνουν τη δυνατότητα για ευρεία και γρήγορη διάχυση της πληροφορίας, για έκφραση απόψεων καθώς και για διάδοση των αποφάσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο η παρούσα δράση αφορά:

  1. Στη διάδοση των διαδικασιών για τη συμμετοχή στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής μέσα από την εφαρμογή τεχνικών αποτελεσματικής διαχείρισης και ηλεκτρονικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της διαβούλευσης αλλά και της εφαρμογής κρίσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών.
    2. Στην ενεργό εμπλοκή πολιτών και/ή οργανωμένων ομάδων ενδιαφέροντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών (οπτικοακουστικών) στην εφαρμογή νέων αλλά και τροποποίηση προηγούμενων περιβαλλοντικών πολιτικών προστασίας.

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου συμμετοχής και διαβούλευσης θα ακολουθηθεί μια δομημένη και συστηματική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η διαμόρφωση των επιμέρους στοιχείων του συστήματος (χρήστες, εργαλεία, μέσα, πόροι, στόχοι) αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο σχέσεων. Βασικός σκοπός είναι να διερευνηθεί πώς οι βασικές συνιστώσες που αφορούν στη συμμετοχική διαδικασία, σε σχέση με τις Στρατηγικές Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αλλά και τους περιορισμούς της περιοχής.

Βάσει του παραπάνω μεθοδολογικού πλαισίου, η ανάπτυξη του συστήματος διαβούλευσης διακρίνεται από τα ακόλουθα:
 
  • Προσδιορισμός των σταδίων αλληλεπίδρασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
  • Λειτουργικές απαιτήσεις και τεχνικές ηλεκτρονικής συμμετοχής (απευθείας διαδικτυακές συζητήσεις κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με 4 διαφορετικά στάδια που είναι δυνατό να προκύψουν: 1) χάραξη στρατηγικής, 2) προτάσεις σχετικές με νομοθεσία/στρατηγικές, 3) διάχυση πληροφορίας και εφαρμογή στρατηγικών, 4) τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις.
  • Καθορισμός διαγράμματος εργασιών-ενεργειών.
  • Καθορισμός του τεχνολογικού πλαισίου/μέσων αλληλεπίδρασης καθώς και των τεχνολογικών λύσεων καθώς και περιγραφή της απαιτούμενης υποδομής και των βασικών στοιχείων του συστήματος.
  • Διαχείριση του συστήματος.
  • Καθορισμός του ηλεκτρονικού περιεχομένου και δεδομένων σε κάθε φάση.
  • Ποικίλα θέματα και περιορισμοί του συστήματος.

Φορέας υλοποίησης: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Εταίροι του έργου