τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
407522

ΔΡΑΣΗ D.1

Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής εφαρμογής του Έργου όσον αφορά στην οικολογική, κοινωνικο-οικονομική και πολιτιστική αξία της καθώς και στην ανάγκη προστασίας αυτών των σημαντικών οικοσυστημάτων, αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά μέσα για την επιτυχή προστασία και διαχείρισή του. Οι παρεμβάσεις του Έργου αναμένεται να αλλάξουν τη στάση και τις απόψεις των χρηστών ούτως ώστε να υιοθετήσουν μια πιο φιλική προς το φυσικό περιβάλλον συμπεριφορά σε σχέση με τις δραστηριότητες που ασκούν. Η διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου θα ενισχύσει, επίσης, την πιθανότητα να υλοποιηθούν παρόμοια προγράμματα σε άλλες περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Βασικός σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση του κοινού και η δημοσιοποίηση των ενεργειών του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Για το λόγο αυτό ο προγραμματισμός των ενεργειών της δράσης, διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 

Α’ Φάση:

  • Δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας του Έργου μέσω ενός λογότυπου και σλόγκαν.
  • Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων.
  • Δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ των στόχων και των ενεργειών του Έργου.


Β’ Φάση
:

  • Διάδοση των στόχων και των παρεμβάσεων του Έργου στο ευρύ κοινό.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού και ενίσχυση του εθελοντισμού μέσω σχετικών ενεργειών.


Γ’ Φάση:

  • Συστηματική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα του Έργου ούτως ώστε να γίνει κατανοητή και αποδεκτή η χρησιμότητα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό κυρίως για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, θα χρησιμοποιηθούν δύο βασικές κατηγορίες υλικών και μη υλικών μέσων-εργαλείων ενημέρωσης και προβολής:
  • σχεδιασμός και παραγωγή του υλικού πληροφόρησης – προώθησης (υλικά μέσα: σημειωματάρια, αυτοκόλλητα, φάκελοι, οδηγός των παράκτιων βιότοπων και των σημαντικών ειδών πουλιών, οδηγός καλών πρακτικών για τη διαχείριση των παράκτιων προστατευόμενων περιοχών, φυλλάδια που θα αφορούν στο πρόγραμμα, στην περιοχή του έργου και στα αποτελέσματά του, αφίσα/χάρτης, φωτογραφικό αρχείο, αναμνηστικά όπως μπλουζάκια, καπελάκια, κάρτες, παραγωγή spot για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σελίδα διαφήμισης, φιλικό προς το περιβάλλον σταχτοδοχείο παραλιών).
  • σχεδιασμός, εφαρμογή και οργάνωση ενεργειών δημοσιότητας, προώθησης και πληροφόρησης (μη υλικά μέσα: δημιουργία ιστοχώρου για το πρόγραμμα, διενέργεια δημόσιας δειγματοληπτικής έρευνας, 2 ημερήσιες διασκέψεις, εκστρατείες πληροφόρησης, δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμμετοχή στις συνεδριάσεις του προγράμματος και τις διασκέψεις και τα συνέδρια σχετικές με το έργο, διανομές).

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

Εταίροι του έργου