τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441696

ΔΡΑΣΗ Α.6

Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών

Αρκετά τμήματα και των δύο περιοχών μελέτης προσφέρονται για οικοτουριστική εκμετάλλευση. Ωστόσο, η αποκατάσταση των οικοτόπων και των ειδών-στόχων του προγράμματος εμποδίζεται από την ανεξέλεγκτη πρόσβαση επισκεπτών σε οικοτόπους όπως οι αμμόλοφοι και κοντά σε οικοτόπους ξεκούρασης και φωλεοποίησης πτηνών. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών προκειμένου να καθοριστούν οι αναγκαίες στρατηγικές, τα μέσα και οι ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των πιέσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των επισκεπτών της περιοχής. Στο σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών αγνοεί ή δεν εκτιμά σε μεγάλο βαθμό την αξία προστασίας και διατήρησης των δύο περιοχών.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο διαχείρισης θα περιλαμβάνει: 

  • Εξειδικευμένα σχέδια και στρατηγικές χάραξης κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις τουριστικές και αναψυχικές δραστηριότητες εντός της προστατευόμενης περιοχής, 
  • Ανάπτυξη του σκοπού και των στόχων του σχεδίου διαχείρισης, 
  • Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (χαρτογράφηση, οικολογικά γνωρίσματα, κοινωνικο-πολιτισμικές δραστηριότητες, τουριστικές δραστηριότητες) 
  • Φέρουσα Ικανότητα 
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
  • Ανάπτυξη των στοχοθετούμενων γνωρισμάτων του Σχεδίου Διαχείρισης Επισκεπτών (προσδιορισμός των εισόδων, των μονοπατιών και των ομάδων-στόχων επισκεπτών, πρόταση υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, σχέδιο ενεργειών / επεμβάσεων πληροφόρησης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων οικοτουρισμού) 
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης

Επιπλέον, το Σχέδιο Διαχείρισης θα περιλαμβάνει εξειδικευμένους χάρτες και διεθνείς κωδικούς ορθής τουριστικής συμπεριφοράς.

Φορέας υλοποίησης: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.

Εταίροι του έργου