τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441687

ΔΡΑΣΗ Α.4

Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών υποδομών για συλλογή, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων ρύπανσης στην περιοχή μελέτης

Η δράση αυτή αφορά στην ανάπτυξη ενός δικτύου (τεσσάρων) σταθμών τηλεμετρίας με βασικό σκοπό την εύκολη και αξιόπιστη συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων σε σχέση με την ποιότητα των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Η εγκατάσταση ενός δικτύου παρακολούθησης αποσκοπεί σε:
  1. Ανάπτυξη μιας χρονοσειράς περιβαλλοντικών δεδομένων για την εκτίμηση των τάσεων της ποιότητας των υδάτων ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος παρακολούθησης (Δράση Ε.3),
  2. Καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την πρόληψη και/ή την αντιμετώπιση των κινδύνων ρύπανσης στην αποκαταστημένη περιοχή,
  3. Συνεχή παρακολούθηση της περιοχής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ειδικότερα, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα γίνουν τα ακόλουθα:
  • Εγκατάσταση τριών σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί ένας πλωτός σταθμός στη θαλάσσια ζώνη του Αγγελοχωρίου και άλλοι δύο στις λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου και Επανομής αντιστοίχως. Ο κάθε σταθμός θα εφοδιαστεί με κατάλληλα συστήματα αισθητήρων για τη συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων. 
  • Εγκατάσταση ενός σταθμού αναφοράς σε κατάλληλη θέση μέσω του οποίου θα μετρούνται βασικές φυσικοχημικές παράμετροι. 
  • Ένα κέντρο συλλογής των τηλεμετρικών δεδομένων (gateway).

Η δράση αυτή θεωρείται απαραίτητη για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των σχετικών ενεργειών διατήρησης. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το δίκτυο τηλεμετρίας σε πρώτη φάση λειτουργίας συλλέγει, συνδυάζει και αναλύει δεδομένα υπόβαθρου, δημιουργώντας ένα επίπεδο αναφοράς σε σχέση με την ποιότητα των υδάτων υπό κανονικές συνθήκες. Στη συνέχεια, με φασματοφωτομετρικές μεθόδους ανάλυσης της ποιότητας του νερού, καταγράφεται οποιαδήποτε απόκλιση από το προκαθορισμένο σημείο αναφοράς και εντοπίζονται εγκαίρως τα περιστατικά ρύπανσης δίνοντας ένα σήμα συναγερμού. Τέλος, η φάση ρύθμισης του συστήματος και η βαθμονόμηση των σταθμών που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης του τύπου και του είδους της ρύπανσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος.

Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Εταίροι του έργου