τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
407512

ΔΡΑΣΗ Α.3

Σχέδιο αποκατάστασης των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής (οικότοπος προτεραιότητας *1150) και τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης του Έργου αποκατάστασης

Τα περισσότερα υδρολογικά προβλήματα της λιμνοθάλασσας σχετίζονται με την απουσία κατάλληλων υδροπεριόδων και τη διαφορά του βαθμού αλατότητας ανάμεσα στα γλυκά-υφάλμυρα-θαλάσσια ύδατα στην περιοχή. Η μεγάλη οικολογική σημασία της λιμνοθάλασσας υποβαθμίζεται με αποτέλεσμα να απειλούνται τα ενδιαιτήματα και η ορνιθοπανίδα της περιοχής. Ως εκ τούτου, κρίνονται αναγκαίες οι δράσεις αποκατάστασης προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός της κατάστασης διατήρησης της περιοχής και να μην απειλούνται ενδιαιτήματα και οργανισμοί.

Βασικοί στόχοι της δράσης αυτής είναι η λειτουργική αξιολόγηση κάθε υγροτοπικού οικότοπου, συμπεριλαμβανομένων των τάφρων και των κολπίσκων, η περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων αποκατάστασης των υποβαθμισμένων λειτουργιών της λιμνοθάλασσας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της σχετικής δράσης C.2.

Για την επίτευξη των παραπάνω το σχέδιο αποκατάστασης αφορά στα ακόλουθα: 

  • Ανάλυση των πιέσεων στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή βάσει των σχετικών κατευθύνσεων Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά.
  • Συλλογή των απαραίτητων αβιοτικών και βιοτικών δεδομένων πεδίου και δορυφορικών και τηλεμετρικών δεδομένων από τα οποία θα προκύψουν στοιχεία και δεδομένα ιζήματος για την επιλογή των απαραίτητων δεικτών οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί σε ποια σημεία αλλά και σε ποιο βαθμό υποβαθμίστηκαν οι υγροτοπικές λειτουργίες σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ (COP8).  
  • Προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιθυμητές υδροπερίοδοι θα γίνει εκτίμηση υδρολογικά διαφορετικών σεναρίων ως προς την αειφορία τους λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders).
  • Σχεδιασμός λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση της αποκατάστασης.

 

Φορέας υλοποίησης: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Εταίροι του έργου