τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441681

ΔΡΑΣΗ Α.2

Σχέδιο διαχείρισης του οικότοπου προτεραιότητας 1120* "Posidonia beds (Posidonion oceanicae)" και άλλων θαλάσσιων τύπων οικοτόπων της περιοχής ενδιαφέροντος

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) αποτελούν το πιο σημαντικό και παραγωγικό οικοσύστημα στη Μεσογειακή λεκάνη, και συμβάλλουν πολλαπλά στην οικολογική ισορροπία των παράκτιων υδάτων. Για το λόγο αυτό, προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Σύμβαση Βέρνης, Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ, Σύμβαση της Βαρκελόνης, Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αλιεία).

Το σχέδιο διαχείρισης αφορά στην εκτίμηση των πιέσεων και των επιδράσεων που ασκούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τις υδατοκαλλιέργειες και συγκεκριμένα: 1) στον εντοπισμό και στη χαρτογράφηση του οικότοπου 1120* και άλλων θαλάσσιων τύπων οικοτόπων (π.χ. 1110, 1140), 2) στην αξιολόγηση της κατανομής, της αφθονίας και του βαθμού διατήρησης του οικοτόπου 1120* μέσα από τη μέτρηση και/ή τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών και 3) στην εκπόνηση λεπτομερούς προκαταρκτικής μελέτης για τον προσδιορισμό των λιβαδιών που υφίστανται την υψηλότερη πίεση από τις βάρκες, την καταγραφή του αριθμού και των μεγεθών των βαρκών αυτών και επίσης τη μελέτη της τοπικής υδροδυναμικής.

Φορέας υλοποίησης: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.

Εταίροι του έργου