τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
540494

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η περιοχή αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής και είναι ενταγμένη Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, με τους κωδικούς:

Συγκεκριμένα, πάνω από 186 είδη πτηνών, 276 kb) αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν μέσα σε αυτό το υγροτοπικό οικοσύστημα. Πολλά από αυτά προστατεύονται από τη διεθνή (Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της Σύμβασης Βέρνης -Νόμος 1335/1983, Παραρτήματα Ι & ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 «Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών»). Ειδικότερα, τα είδη Accipiter gentiles (Διπλοσάινο), Accipiter nisus (Ξεφτέρι), Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα), Aythya nyroca (Βαλτόπαπια), Botaurus stellaris (Ήταυρος), Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα), Columba palumbus (Φάσσα), Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα) περιλαμβάνονται στον κατάλογο ειδών προτεραιότητας για χρηματοδότηση από το μέσο LIFE. Άλλα σημαντικά είδη πτηνών είναι τα: Cisticola juncialis (Κιστινόλη) και Larus cachinnans (Ασημόγλαρος).

Όσον αφορά στους οικότοπους, έχουν καταγραφεί δώδεκα τύποι οικοτόπων, 90 kb) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας (92/43/ΕΟΚ), από τους οποίους οι δύο είναι οικότοποι προτεραιότητας. Πρόκειται για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων με κωδικούς 1120* Posidonia beds (Posidonion oceanicae) και 1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες, οι οποίοι αποτελούν και το κατεξοχήν αντικείμενο διατήρησης του προγράμματος.

Εκτός από το προστατευόμενο είδος της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), αξίζει να αναφερθεί και η έντονη παρουσία του είδους Pancratium maritimum (Κρίνος της θάλασσας). Τέλος, στη θαλάσσια περιοχή έχουν εντοπιστεί και τα είδη ψαριών: Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς) το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το Syngnathus abaster (Tαινιοσακοράφα).

 Κατάλογος θηλαστικών ( , 124 kb)
 Κατάλογος αμφίβιων-ερπετών ( , 91kb)

        

Εταίροι του έργου